چه کسی اسلام را پاره پاره کرد ؟
173 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

شیخ یوسف الدجوی (از علمای بزرگ اهل سنت):

وانظر کتب المذاهب الاربعة (حتی مذهب الحنابلة) فی آداب الزیارته - صلی الله علیه وسلم - تجدهم قد استحبوا التوسل به إلی الله تعالی حتی جاء ابن تیمیة فخرق الاجماع وصادم المروز فی الفطر ، مخالفاً فی ذلک العقل والنقل

در کتب مذاهب چهارگانه (حتی مذهب حنابله)  آداب زیارتش - صلی الله علیه(وآله) وسلم- را نگاه کن، خواهی دید که همه توسل به او را مستحب دانسته اند، تا اینکه ابن تیمیه آمد و جماعت مسلمین را پاره پاره نموده، به آنان صدمه زد. او در این مورد با عقل و نقل مخالفت کرد

مقالات و فتاوی الشیخ یوسف الدجوی.ج1 ص256.ط الامیریة_القاهرة