اینگونه به ما بسی توجه دارند !
38 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
« اینگونه به ما بسی توجه دارند !»

 امام رضا(علیه السلام) فرمود: 

«اگر یکى از پیروانمان رنجور شود ما هم بناخوشى او رنجور می‌شویم؛ زمانی که اندوهناک گردد ما هم اندوهناک می‌گردیم؛ به سرور او ما هم مسرور می‌شویم؛ در خاور و باختر جهان هیچ‌یک از آنان از دیدگان ما پنهان نیستند»

( شیخ صدوق، صفات الشیعة، ص 4، تهران، أعلمی، چاپ اول، 1362ش)