نوادر1:شبهه ای درباب حضرت مسلم
86 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نوادر الحسينيه1
نقل شبهه ناک طبری:
"مسلم در راه کوفه از ترس عطش شدید این را به فال بد گرفت و خواستار عفو از سفارت حسینی شد"
(تاریخ طبری ۵/۳۴۱)
پاسخ:
مسلم شجاع ترین فرد بنی عقیل بود_خبر عمار دهنی از إمام باقر ع روایت طبری را رد می کند_مسلمی که به معاویه گفت گردنت را میزنم از عطش می هراسد?!
(مع الرکب الحسینی ج۲ص۴۹)
والسّلام علی المسلم!