مقدس بیرون رفت تا حتی صدای عزاداری را نشنود
186 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نوادر الحسينيه6
"در مذمّت اعمالی که وهن است"
«عالم عظیم الشأن مقدّس اردبیلی ره چندی بخاطر اعمال ناشايستي که بعض از افراد "بنام عزادارای" انجام میداند آنها را نهی می نمود اما آن افراد ابدا اعتنا نکردند،تا آنجا که مرحوم مقدس از شهر بیرون می رفت تا حتی "صدای" عزاداری شان را نشوند»
(إرشاد الخطيب ص۱۴۲،الحيدريه نجف)
اهدنا الصراط المستقیم!