گریه بر حسین (ع) بدعت؟
73 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نوادر الحسينيه7
"شبهه:گریه و ناله شیعیان بر حسین بن علی بدعتی است بی سابقه در اسلام"
(منهاج السنه ج۴ص۳۳۴)
پاسخ:
حتی سیره صحابه همین بوده،بماند سیره نبوی و معصومین ع:
«لمّا قبض النبی ص ارتجت مکّه بصوتٍ».
بعد از دنیا رفتن(شهادت)رسول خدا شهر مکه یک پارچه گریه و ناله بود.
(اخبار مکه،فاکهي ج۳ص۸۰،مطابق نسخه ليدن هلند)
فابک للحسين!