فطیب تراب القبر دلّ علی القبر!
218 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نوادر الحسينيه8
« بعد از آنکه چهل روز بر قبر امام حسین آب بستند تا نیست شود،آب فرونشست،آنگاه عرب بادیه نشینی خاک ها را می بویید تا به خاکي رسید که عطر خاصی داشت،گریست و گفت:
خواستند از روی دشمنی قبرش را مخفی کنند،امّا: "فطيبُ تُراب القبر دلّ علی القبر!"
بوی خاک قبرش نشانه آن شد!
(البدايه و النهايه ج۸ص۲۲۳،چاپ قاهره)
والله متمّ نوره!