ریسندگی با نور فاطمه . . .
149 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
«فضائل الريحانة(1)»
عائشه همسر پیامبر اکرم:

"کنّا نخيط و نغزل و ننظم الأبرة باليل في ضوء وجه فاطمة"

ما شبها (حتی)سوزن را با نور وجود فاطمه نخ می کردیم و با نور او ریسندگی می کردیم.
(اخبار الدول،قرماني،ج۱ص۲۵۶)