لبیک یا علی النقی
67 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2015 10:37:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

امام علی النقی (علیه السلام)

ابن شهر آشوب قطب راوندی از ابوهاشم جعفری روایت کرده اند که گفت:

 «خدمت حضرت امام علی النقی (علیه السلام) شرفیاب شدم پس با من به زبان هندی تکلم کرد، من نتوانستم درست جواب بدهم و در نزد آن حضرت کوزه ای بود مملو از سنگ ریزه پس یکی از سنگ ریزه ها را برداشت و مکید، پس نزد من افکند.من آن را در دهان گذاشتم و به خدا سوگند از خدمت آن حضرت برنخاستم مگر آنکه تکلم می کردم به هفتاد و سه زبان که اول آن زبان هندی باشد.»

>>منابع<<

منتهی الآمال.شیخ عباس قمی(ره)