معرفت ....
68 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 11:12:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

معرفت که زیاد شود ، طاقت کم می شود

گویند:

 در زمان سید اجل، سید مرتضی(ره) عده ای از شیعیان هند برای زیارت به نجف مشرف شدند.

وقتی این جمع برای زیارت به حرم می رفتند، یکی از همراهنشان مشرف نمی شده است. همسفرانش به او اعتراض می کردند که چرا حرم نمی روی؟

تو هم با ما بیا و زیارت کن! او هم تعلل می کرده و از رفتن با آنها ابا می نموده است.

بالاخره کم کم شبهه ایجاد می شود که شاید او شخص فاسدالاعتقادی است! مطلب را می کشانند به نزد سیدمرتضی که این شخص با ما به نجف آمده ولی هرگز وارد حرم نمی شود و متهم به سو عقیده شده است، شما به او امر فرمایید که برای رفع این سو ظن به حرم مشرف شود! سید از او می خواهد به جهت رفع شبهه وارد حرم شود و زیارت کند.

به هر حال مجبور می شود که این کار را انجام دهد.

وقتی وارد صحن می شود، همین که روبه روی رواق مطهر قرار می گیرد،یک صیحه و فریادی می کشد و می افتد! وقتی می آیند بالای سرش، می بینند از دنیا رفته است! معرفت که زیاد شود طاقت کم می شود.

           محنت قرب ز بعد افزون است          دلم از هیبت قربش خون است

منابع:

نکته ها از گفته ها.استاد فاطمی نیا