ریاضی از زبان علی علیه السلام
122 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 11:25:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

پاسخ امیرالمونین علیه السلام به پرسش های ریاضی

نقل شده است که سه نفر در تقسیم هفده شتر باهم نزاع می کردند.اولی مدعی یک دوم ودومی مدعی یک سوم وسومی یک نهم آنهابودند وبهر ترتیب که خواستند شترها را قسمت کنند که کسری به عمل نیاید نتوانستند.

 خصومت خویش را نزد حضرت امیر علیه السلام بردند وایشان به آنان فرمود که مایل نیستند که من یک شتر ازمال خودم بر آنها اضافه کنم وآنها را بین شما تقسیم نمایم ؟

گفتندچرا.

پس یک شتر بر آنها افزود ومجموعا هیجده شتر شدند وآنگاه یک دوم آنها راکه نه شتر باشدبه اولی ویک سوم راکه شش شتر باشد به دومی ویک نهم را که دوشتر باشد به سومی دادویک شتر باقیمانده خود رانیز برداشت.

حالا شما عزیزان نکته ریاضی این مطلب را پیدا کنید تا باندازه نمی از دریای بیکران حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام  راحس ودرک نمایید!

>>منابع<<

1-قضاوتهای حضرت علی علیه السلام/آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری-ص 209-سال 1389-تهران.