اثبات عدم تحریف قرآن
65 بازدید
تاریخ ارائه : 4/28/2015 3:35:00 PM
موضوع: علوم قرآنی

اثبات عدم تحریف قرآن کریمقرآن 6236 دارد که در 114 سوره جمع آوری شده است.

 اگر 1 تا 114 (تعداد سوره های قرآن) را با هم جمع کنیم،عدد 6555 بدست می آید.حال اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات همان سوره جمع کنیم مشاهده می کنیم که تعداد زوج ها 57 و تعداد فرد ها نیز 57 خواهد شد.

1+7=8 (حمد)

2+268+=270 (بقره)

3+200=203 (آل عمران)

5+120=125 (انعام)

...

حال معجزه این است که اگر حصل جمع های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می آید که با تعداد کل آیه ی قرآن مساوی است و اگر حصل جمع های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدس می آید که مساوی با حاصل جمع سوره های قرآن است.