تشیع چیست ....؟
52 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2015 11:34:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

اسلام دینی بود که با نه ی محمد(صلی الله علیه و آله)-وارث ابراهیم خلیل و مظهر توحید-پدید آمد و تشیع اسلامی بود که با نه ی علی بزرگ-وارث محمد(ص)  مظهر عدالت و حقیقت در تاریخ چهره نمایاند.

اما هر دو - نه- پاسخ منفی خطاب به ظلم و استبداد واستکبار و فحشاء ومنکر بود .

 شیعه تاریخ را نپذیرفت،رهبری آن هایی که بر تاریخ تسلط یافتند و در جامعه رسول خدا اکثریت را فریفتند را نفی کرد و پشت به مسجد های مجلل و کاخ های با شکوه رو به خانه گلین و متروک فاطمه نهاد.

شیعه نماینده طبقه ستم دیده و عدالت خواه در نظام خلافت بود.

شیعه را نمادی ا ست:

فاطمه،وارث پیامبر، مظهر حق مظلوم و تجسم نیرومند و صریح دادخواهی و حامی سر سخت ولایت و امامت

علی ،مظهر عدل مظلوم ، حقیقتی که در رژیم های ضد انسانی قربانی شد و در مذهب رسمی حاکم،کتمان.

حسن،مظهر آخرین مقاومت پایگاه اسلام امامت در مقابل اولین پایگاه اسلام حکومت

حسین،شاهد همه ی شهیدان ظلم در تاریخ ، وارث پیشوایان آزادی و برابری ،رسول شهادت و مظهر خون انقلاب.

سجاد،مظهر پیام انقلاب و شاهد ظلم روا شده 

باقر،آخرین باقی مانده  شهد و شهادت

صادق،علم خدا بر زمین ، ستون و اساس و صلابت مذهب حق

کاظم،نماد آزادی در بند،سرور تمام زندانیان در بند

رضا،رءوف ترین انسانی که تاریخ به چشم خود دیده و شنیده

جواد،مظهر جود و کرم الهی و دریای سخاوت

هادی،به نظرم برای همیشه مظلوم و غریب ، یکّ و تنها در روزگار گرگان تشنه به خون شیعه، هم او که حرمش در گلوی حکومت جور است و همانند جدش عدالت و حقیقت مظلوم

حسن عسکری ،حامل نجات بشر و نوید دهنده انقلاب

و مهدی ، او که خواهد آمد و عدل علی ، صلح حسن ،خون حسین ،سجّاده سجاد ،علم باقر ،مذهب صادق ، آزادی کاظم ،رافت رضا ،جود جواد ،مظلومیت هادی ،مقاومت حسن عسکری و مهر مادرش را خواهد داشت و دنیا را از عشق پر خواهد کرد...

                            « او  خواهد  آمد »