شما طاقت آتش ندارید ...
101 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2015 12:31:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

شما طاقت آتش را نداریدامیر المومنین (علیه السلام) در خطبه 183 می فرماید:

 «پس بدانید این پوست نازک را شکیبایی بر آتش نیست،پس به خودتان رحم کنید که شما خود را در دنیا به مصیبتها و سختی ها آزموده اید،آیا دیده اید یکی از شما چگونه ناله و زاری می کند از خاری که به بدن او فرود رود،و لغزیدنی که او را خونین کند، و ریگ گرمی که او را بسوزاند؟

پس چگونه خواهد بود هنگامی که بین دو طبقه از آتش باشد، در حالی که هم خوابه سنگ سوزان، و همنشین شیطان گردد؟

آیا می دانید که مالک دوزخ وقتی که بر آتش خشم گیرد از خشم او شعله های آتش بعضی بر بعضی دیگر افتد؟ و وقتی بر آن تشر زند از بانگ او، آتش ناله کنان در میان درهای دوزخ بجهد.»