امیر علیه السلام فرمود : دروغ پستی است
138 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2015 11:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی علیه السلام :

«الکذب رذیله»   (غرر الحکم و درر الکلم / ص 20)

«دروغگویی از رذائل (پستی ها) اخلاقی می باشد. »

کذب و دروغگویی از آن دسته گناهان و معاصی ای می باشد که نه تنها در فرد عاصی بلکه در تمامی جامعه تاثیر بسیار سوئی می گذارد.
از سدید الدین محمد عوفی  در  جوامع الحکایات  نقل است که :

« آورده  اند که یکی از نو عهدان اسلام نزد امیر مومنان علی علیه السلام آمد و گفت یا امیر مومنان !در اسلام مناهی بسیار است و مرا اجتناب از همه ی آن میسر نمی شود ، یک خصلت از خصال ذمیمه مرا اختیار کن تا از آن دور باشم .امیر مومنان علیه السلام  فرمودند : « از دروغ گفتن اجتناب کن .»

مرد از خدمت او بازگشت . در راه او را نظر به خانه ی خمار افتاد و طبیعت او به نوشیدن خمر میل کرد ، خواست که آن را ارتکاب نماید اندیشید که اگر امیر مومنان بپرسد که خمر خورده ای ، اگر اقرار کنم ،حدم زند و اگر گویم نه ، دروغ گفته باشم و عهد کرده ام که دروغ نگویم . پس از ارتکاب به آن صرف نظر نمود.

همچنین به سر زنا رسید ، داعیه ی شهوانی او را درآمد و به همان علت اول ممتنع شد و بر هر گناه که می رسید از بیم آن که نباید به سبب ارتکاب آن دروغ گفتن گیرد عنان باز می کشید (مرتکب نمی شد ).

پس به خدمت امیر مونان رسید وگفت :

« یا امیر مومنان ! جمله (همه) طریقت ( راه ها) بر من بسته گردانیدی  و مرا معلوم شد که راز و سر همه ی بدی ها وپلیدی ها دروغ گفتن می باشد . پس از ارتکاب گناهان در گذشت.»

(جوامع الحکایات ص288)

لایکذب المرء الا من مهانته          او  فعله  السوء او  من قله الادب

لبعض جیفه کلب خیر رائحه         من کذبه المرء فی جد وفی لعب

یعنی انسان دروغ نمی گوید مگر بخاطر پستی وخفت خویش ویا از سر بی ادبی و افعال رذیله خویش.

به تحقیق که بوی لاشه ی مردار سگی در بیابان ها بهتر است از بوی دروغ انسانی که در شوخی وجدیت دروغ می گوید.