ظاهری ابذرانه و باطنی ابوسفیانی
372 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2015 12:52:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ظاهری اباذرانه و باطنی ابوسفیانی 

ظاهرت چون بـوذر و سلمان بود          باطنـت ، همچون ابو سفیان بود

ظاهرت چون گــور کافر پر حلل          وانــدرون  قهر  خدا  عز  و  جل

از برون طعنه زنــی بربــــایزید          وز درونت  ننگ  می دارد   یزید

هرچه داری در دل از مکر و رموز         پــیش مـا پیدا  بود  مانند   روز

گرچه   پوشیمش   زبنده پروری         تو چرا  رســوایی  از حد  می بری

گر بود در  ماتمی   صد نوحه گر         آه   صاحـــب   درد  را  باشد   اثر

(مولوی)