بسم الله در کلام آیت الحق آسید علی آقا قاضی
58 بازدید
تاریخ ارائه : 5/4/2015 11:12:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

و نکته راجعه :الی بسم الله الرحمن الرحیم من آیه الحق المتعال السید علی القاضی رحمه الله تعالی و اعلی الله مقامه الشریف:بسم الله الرحمن الرحیم دارای 19 حرف می باشد گه تمام آنها بجزباء جزء حروف نورانیه می باشد که در اوائل سور بعنوان حروف مقطعه آورده اند که بعد از حروف تکراری آنها عبارت است:                                                     

علی صراط حق نمسکه پدیدار می گردد.مطلب مذکور در شرح دعای سمات ایشان صفحه 27موجود می باشد ایضا در کتاب شریف بحار الانوار ج88صفحه 11این مطالب تکرار شده است .