چرا در بسمله رحمان بر رحیم مقدم است ؟
294 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2015 9:18:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

سوال اول : چرا در آیه بسم الله الرحمن الرحیم ، رحمان بر رحیم مقدم می باشد ؟

دلیل اول :رحمان از رحیم ابلغ می باشد زیرا به قاعده معروف عندالعلماء النحویین « زیاده البناء عدد الحروف فی الکلمه یدل علی زیاده المعنی غالبا » واین قاعده به اندازه ای مشهور ومعروف می باشد که آیت الله خوئی ره به بعض علمائی که این قاعده را رد کرده اند اعتراض شدید نموده اند.3

1-کافی ج1 ص 89

2-مجمع البیان ج1- ص94 /  3-البیان ص 438