منظور از بالذات و بالعرض
123 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2015 9:40:00 PM
موضوع: فلسفه

منظور از «بالذات» و «بالعرض» چیست؟پاسخ اجمالیمنظور از «بالذات» این است که چیزی خودش حقیقتاً صفتی را دارا باشد. اما «بالعرض» بدین معنا است که مثلاً (الف) خودش حقیقتاً متصف به صفتی نباشد، بلکه در اثر ارتباط و اتحاد با (ب) که به این صفت متصف است، این صفت را برای (الف) نیز در نظر می‌گیرند. مثال معروف که البته با مقداری تسامح همراه است؛ این است که اگر کسی در کشتی نشسته یا خوابیده است و کشتی در حال حرکت است، در این‌جا کشتی «بالذات» حرکت دارد، اما فرد نشسته یا خوابیده در آن «بالعرض» متصف به حرکت می‌شود؛ و گفته می‌شود  :حرکت برای کشتی «بالذات» بوده و برای شخص خوابیده در آن «بالعرض» است.