چهل گوهر نبوی صلی الله علیه وآله
157 بازدید
محل ارائه: قم - مجمع جهانی شیعه شناسی
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیح چهل کلام درر بار نبوی با استفاده از روایات و حکایات معتبره وناب