ادب در سیره ورفتار بشر وتاثیرات آن
181 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : جامعه الزهراء
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : قم-حوزه علمیه ی خواهران/جامعه الزهراء علیها السلام
تاریخ نشر : 1393

قسمتی مهم از متن مصاحبه :

ادب آنقدر مهم وحیاتی است که سرنوشت حربن یزید ریاحی را ازعمق جهنم به اعلی علیین ، مقامی که بنص نبویّ صلی الله علیه وآله ساده شهداء امّتی است تغییر داد.